تشکیل دادگاه فرضی کیفری دو، ویژه کارآموزان وکالت ورودی 94

تشکیل دادگاه فرضی کیفری دو، ویژه کارآموزان وکالت ورودی 94 کانون وکلا دادگستری استان آذربایجان غربی

(تاریخ تشکیل دادگاه ساعت10صبح پنجشنبه 8/7/95)


*فرض مسئله:آقای رضا یک قطعه زمین محل خانه به مساحت 200مترمربع پس ازمشاهده زمین ومدارک مالکیت آن که یک فقره قولنامه ازملک قبلی ویک برگ سندمالکیت رسمی بنام فروشنده اولیه زمین است ،ازآقای رسول مطابق یک مبایعه نامه خریداری ومبلغ400میلیون تومان به فروشنده پرداخت می کندومقررمی شودمابقی ثمن را ظرف یکماه ازتاریخ معامله دردفترخانه رسمی به هنگام تنظیم سندرسمی به فروشنده بپردازد.اماازآنجاکه صاحب سندرسمی اولیه زمین باوجود فروش قبلی زمین به نفردوم(رسول) ودریافت کل ثمن مقرردرقولنامه اول بدون دریافت وجه اضافی ازفروشنده فعلی(آقارسول) راضی به تنظیم سندرسمی نیست آقارسول ومتصدی بنگاه تبانی می کنند به بهانه اینکه باید قولنامه در فرم بنگاهی وباکدرهگیری تنظیم شود،قبل ازتاریخ مقرربرای تنظیم سند، باترفندی آقارضارابه بنگاه دعوت کنند وازاومی خواهند که قولنامه خودرا به بنگاه تحویل دهدتاقولنامه جدید باکدرهگیری تنظیم شودکه آقارضابااطمینان به گفته های آنان قولنامه را به متصدی بنگاه(اقای نادر) ارایه می دهدوبنگاهداربعدازاخذنسخه مربوط به فروشنده(رسول)هرسه نسخه(ازجمله نسخه بنگاه) راسنجاق کرده وچون فروشنده می گوید می خواهم اصول اوراق راببینم نسخ را به اومی دهد ورسول باپاره کردن امضائات ازذیل اوراق میگوید نیاز به قولنامه نیست من خودم سند رسمی به نام شما تنظیم خواهم کردواز بنگاه خارج میشود.اعتراضات خریدار دربنگاه وپیگیری های خارج ازبنگاه وی منجربه نتیجه ای نمی شودوچون وقت مقرربرای تنظیم سند رسمی نیز منقضی می شودآقا رضاباانتخاب وکیل به دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه تحت عناوین جزایی اتلاف عمدی سندعادی(مصداق ماده677ق.تعزیرات) وکلاهبرداری علیه هردومتهم اعلام شکایت می کند.آقای دادیارشعبه پس از انجام تحقیقات ازطرفین ووکیل شاکی واستماع ادعای متهمان رسول ونادر مبنی براینکه« معامله فسخ شده است وپارگی قولنامه توسط خود شاکی بوده است» درمورد شکایت شاکی مبنی براتلاف سندعادی به علت اینکه پارگی قولنامه حاکی ازفسخ معامله است وشاکی درمورد اتهام پاره کردن قولنامه دلیل کافی برتوجه اتهام ارایه نداده است ،قرارمنع تعقیب رسول ونادرراصادر مینماید اماچون متهمان دلیلی بر استرداد400میلیون تومان پس ازادعای فسخ قولنامه ارایه نمی دهند درموردهردومتهم پس ازتفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع به اتهام شرکت درکلاهبرداری قرارجلب به دادرسی صادروپس ازموافقت دادسرا با قرارصادره پرونده را باکیفرخواست تنظیمی به دادگاه کیفری 2 ارومیه ارسال می نماید. باتعیین وقت رسیدگی وحلول آن طرفین پرونده ووکلای انتخابی هر یک درجلسه دادگاه حضور دارند.حال چنانچه شماحسب مورد به عنوان:1 -رضا ،شاکی پرونده 2-رسول ،متهم ردیف یکم 3-نادر،متهم ردیف دوم 4-وکیل شاکی   5-وکیل متهمان     6-آقای دادیارنماینده دادسرادرجلسه دادرسی شرکت داشته باشید باتوجه به سمت وجایگاه تان درفرآیند دادرسی وبااستنادبه مقررات وموازین جزایی،شفاها وکتبا چه مطالب ولوایحی مطرح وارایه می دهید .ویادرمورداعتراض به قرارمنع تعقیب چه مطالب مستدل ومستند مرقوم می دارید.
توضیحات :1- برخی مواد مورد استناد:مواد1الی11و310آئین دادرسی کیفری358 الی 381 همان قانون.ماده 677قانون تعزیرات.قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری...وسایرمواد ازقانون مجازات اسلامی
2-کارآموزانی که نا م خانوادگی آنان باحروف (الف تاث) باشد به عنوان شاکی،(ج تاز) دونفربه عنوان متهم،(ژتاع)به عنوان وکیل شاکی،(س تاف)به عنوان وکیل متهمان ،(ق تای)به عنوان دادیار شرکت کننده درجلسه دادگاه فرضی انتخاب خواهندشدوهرکارآموزی می تواندقبل ارصدور رای توسط رئیس دادگاه  نظر نهایی خودرا درباره رای دادگاه بیان نماید.کارآموزان محترم مقتضی است علاوه بر آمادگی کامل،قبلا اظهارات ومدافعات خودرا کتبا تحریر وبه همراه داشته باشندبدیهی است درمورد کسانی که نظرات شان مستند ومستدل باشد امتیاز مثبت منظور خواهدشد.تصدی ریاست دادگاه وبرگزاری آن به عهده عضوکمیسیون خواهدبود.(شرکت کارآموزان درجلسه دادگاه فرضی الزامی است)
كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربى