مسئله دادگاه فرضی ویژه کارآموزان 93

تشکیل دادگاه فرضی کیفری 2  

ویژه کارآموزان قضایی ورودی 93 

کمیسیون اختباروکارآموزی کانون وکلا دادگستری استان آذربایجان غربی درنظر دارددرساعت 10صبح مورخ  28/5/95  نخستین کارگاه آموزشی خودرا درسال جاری به صورت تشکیل دادگاه فرضی برای کلیه کارآموزان وکالت ورودی93برگزارنماید بنابراین شرکت کلیه کارآموزاندراین کارگاه الزامی است.  

فرض مسئله :آقای حسین که باآقای مسعود دوست وهمشهری هستند،یک دستگاه خودروسمند  متعلق به اورابه منظور شرکت درمراسم جشن عروسی برادرش حسن که درشهرستان خوی سکونت دارد برای 24 ساعت به امانت می گیرد.به علت طولانی شدن مراسم درخوی،بعدار48 ساعت دیگر قصدبرگشتن به ارومیه را می نمایداما دربین راه ودرفاصله 10کیلومتری سلماس،به علت بی احتیاطی دررانندگی وسرعت مجازغیربا خودرو وانت مزدا برخورد ودراثر تصادف قسمت های جلوخودروآسیب دیده ولی سرنشینان خورود صدمه بدنی نمی بینند.پس ازانتقال خودروبه ارومیه ومتعاقب شکایت اقای مسعود صاحب خودرو،پرونده کیفری به اتهام خیانت درامانت شعبه 7 دادیاری تحقیق دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه تشکیل می شود.آقای دادیار پس ازتحقیق از طرفین پرونده وتفهیم اتهام خیانت درامانت به حسین آقابه علت استفاده خارج از مهلت مقرردرمورد خودرو امانی وورودخسارت به آن آخرین دفاع احذ می کندو درباره متهم قراروثیقه صادر ومتهم وثیقه را تودیع می نماید.سپس آقای دادیاربا صدورقرارجلب به دادرسی که به موافقت معاون دادسرا می رسد پرونده امررا باکیفرخواست به دادگاههای کیفری 2 ارومیه ارسال می داردباتعیین وقت رسیدگی وحلول آن طرفین پرونده ووکلای انتخابی هر یک درجلسه حضور دارند

.حال چنانچه شما به عنوان:1 -مسعود،شاکی پرونده 2-حسین،متهم   3-وکیل شاکی   4-وکیل متهم      5-آقای دادیارنماینده دادسرادرجلسه دادرسی شرکت داشته باشید باتوجه به سمت وجایگاه تان درفرآیند دادرسی،شفاها وکتبا چه مطالب ولوایحی مطرح وارایه می دهید همچنان درصورتی که درجایگاه نماینده دادسرا ویارئیس دادگاه گیریدحسب موردبنا به محتویات پرونده ولحاظ اظهارات طرفین یا وکلای آنان وبه طورکلی آنچه درجلسه مطرح می شودبیاناتی راشفاهامطرح وکتبا ارایه می دهید. این بیانات واظهارنظر هاها باید برای هرکارآموزباتوجه به سمت اومجزا مستدل ومستند ومکتوب باشد.

توضیحات :1- برخی مواد مورد استناد:مواد1الی11و310آئین دادرسی کیفری358 الی 381 همان قانون.ماده 674قانون تعزیرات

2-کارآموزانی که نا م خانوادگی آنان باحروف (الف تاث) باشد به عنوان شاکی،(ج تاز) به عنوان متهم،(ژتاع)به عنوان وکیل شاکی،(س تاف)به عنوان وکیل متهم ،(ق تای)به عنوان دادیار شرکت کننده درجلسه دادگاه فرضی انتخاب خواهندشدوهرکارآموری می تواندقبل ارصدور رای توسط رئیس دادگاه  نظر نهایی خودرا درباره رای دادگاه بیان نماید.کارآموزان محرم مقتضی است علاوه بر آمادگی کامل،قبلا اظهارات ومدافعات خودرا کتبا تحریر وبه همراه داشته باشندبدیهی است درمورد کسانی که نظرات شان مستند ومستدل باشد امتیاز مثبت منظور خواهدشد.تصدی ریاست دادگاه وبرگزاری آن به عهده غضوکمیسیون خواهدبود.

3-استفاده ازکتب قانون درجلسه دادگاه بلامانع است.