سخنرانی پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۴

جلسه شعبه جلسات و سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۵

جلسه کارگاه آموزش شعبه سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ٩٥/٨/٢۷

جلسه شعبه سخنرانی کارآموزان ورودی سال ۹۳روز پنجشنبه مورخه ۹۵/۷/۱۵

تشکیل دادگاه فرضی کیفری دو، ویژه کارآموزان وکالت ورودی 94

اطلاعیه جلسه سخنرانی ورودی های 94 روز پنجشنبه مورخ 95/06/04

مسئله دادگاه فرضی ویژه کارآموزان 93

شرح وظایف کارآموزان