اعضای کمیسیون پارلمانی

 رئیس کمیسیون

حاکم ممکان

 عضو کمیسیون

وحید قنبری مرنه

عضو کمیسیون

سلیمان کاظم زاده